Copywriting w SEO

Czyli o tym jak pisać aby zwiększyć skuteczność w pozycjonowaniu. Dążąc do perfekcji postarajmy się o to aby każda przygotowana przez nas treść spełniała kilka kluczowych cech. Najważniejsze z nich to:

 1. Bądź zwięzły. Nie lej wody. Nie pisz tylko po to aby robot zaindeksował jak największą ilość treści. Pisz konkretnie.
 2. Pisz prosto i w zrozumiały sposób. Staraj się nie używać zwrotów, które mogą być niezrozumiałe dla odbiorcy.
 3. Nienaganny język. Zadbaj o to aby treść była wolna od błędów językowych.
 4. Wyczerp każdy temat. Przed przystąpieniem do publikacji zrób research dostępnych artykułów i badań. Na ich podstawie opracuj plan treści a następnie przystąp do jej tworzenia. Takie rozwiązanie niesie ze sobą wiele korzyści. Nie tylko w postaci wyższej pozycji.
 5. Pisz do ludzi. Skoncentruj się na swojej personie. Tworzy treści dla swoich czytelników. Mają być dla nich interesujące. Nie przesadzaj z ilością fraz kluczowych w treści.

Strategia komunikacji

Dobrze abyśmy jeszcze zanim podejdziemy do tworzenia contentu zapoznali się ze strategią komunikacji firmy. Powinniśmy w niej znaleźć takie elementy jak grupy odbiorców, sposób komunikacji, wizerunek jaki chcemy posiadać. Pamięta – treści piszesz do ludzi. Poznaj więc swojego czytelnika. Sprawdź ulub stwórz persony:

Persona

Naszym odbiorcą są …. W wieku od … do … lat, w większości mężczyźni/kobiety/dzieci o … charakterze. Lubią ….. . Identyfikują się z ludźmi i firmami o podobnych cechach. Posiadają wykształcenie …i doświadczenie w branży….

 • nasz klient ceni sobie:
 • jego główne problemy to: ….
 • obawia się: ….

To kilka informacji, które mogą Cię naprowadzić na przygotowanie person.

Piszemy bloga

Staramy się maksymalnie wyczerpać każdy temat. Artykuły piszemy do PERSON. Chcemy ich zainteresować tematem tak aby z chęcią śledzili nasz blog i kanały na social mediach. Piszemy newsy, poradniki, tutoriale, case study, wyniki analiz czy raporty. Tworzymy użyteczne treści. Pełnimy rolę eksperta w branży. Docelowo posiadamy najlepsze materiały tego typu w sieci. 

Artykuł powinien posiadać objętość od 3 do 7 tys znaków. W treści możemy wymienić nasze produkty ale nie piszemy typowo sprzedażowo. Blog to projekt informacyjny. Chcemy zaangażować naszą grupę docelową do regularnego przeglądania naszych treści. Budujemy relację z naszym odbiorcą. Pozycjonujemy markę jako lidera i eksperta. Nasze treści są wysoko specjalistyczne

Treść artykułu powinna być nasycona frazami kluczowymi. W doborze fraz mogą okazać się pomocne takie narzędzia jak answerthepublic.com. Do każdego artykułu wybierzmy po kilka fraz na które chcemy się wysoko wyświetlić. Powinny się one zawierać w nagłówkach. Każdy artykuł musimy dzielić na części

 • nagłówek h1 (najlepiej 1 i jest to tytuł)
  • nagłówek h2 (może być kilka – to bloki tekstu)
   • nagłówek h3 (może być kilka – to dalsze akapity)

Artykuł powinien zawierać:

 • listy, punktory
 • Prezen­tuj fak­ty w tabe­lach i wykre­sach.
 • zdjęcie w treści
 • Pisz dynam­icznie:
  • uży­waj cza­su ter­aźniejszego, jest naj­le­piej przyswa­jany.
  • stro­na czyn­na jest lep­sza niż bier­na,
  • nie pisz, czym coś nie jest; lep­iej jest napi­sać, czym coś jest; twier­dze­nia pozy­ty­wne i wprost są naj­bar­dziej zrozu­mi­ałe i sug­esty­wne.
  • wys­trze­gaj się zaw­iłej, facho­wej ter­mi­nologii; gdy musisz jej użyć, umiesz­czaj czy­tel­ne wyja­śnie­nia każ­de­go skom­p­likowanego poję­cia obok tek­stu np. w ram­ce
  • uni­kaj napus­zonego języ­ka i obcych zwro­tów; sło­wo sklep może zastą­pić mar­ket, a koszy­ków­ka bas­ket.
  • wbrew pozo­rom, bar­dzo nie­wie­le rze­czy trze­ba pisać z wiel­kiej lite­ry: tyl­ko począt­ki zdań i nazwy wła­sne; war­to więc uni­kać bicia pokło­nów Wartoś­ciom, Klien­tom i innej „Mistyce”.
  • rela­cje pisa­ne win­ny być w trze­ciej oso­bie; nar­ra­tor w więk­szości wypad­ków jest nie­wi­docz­ny, a autor nie­ek­spo­no­wa­ny.
 • Bądź bły­sko­tli­wy.
  • zaska­kuj czytel­nika niecodzi­en­nym pode­jś­ciem do tem­atu,
  • począ­tek tek­stu musi wywal­czyć w czytel­niku wolę przeczy­ta­nia całej resz­ty; pra­cuj bar­dzo, bar­dzo dużo nad tymi pier­wszymi paro­ma zda­nia­mi.
 • Sukces odno­si się, gdy czytel­nicy mogą przed­staw­ione rozwiąza­nia odnieść do sie­bie — nie na pozio­mie teo­rii, ale rad, wnio­sków, przy­kła­dów itp. Sku­piaj się na aspek­cie prak­tycz­nym.

Piszemy opis produktu

Kluczowe zasady:

 • dobieraj odpowiednie słowa kluczowe. Są to najczęściej frazy long tail
 • nie przesadzaj z ilością fraz w treści
  • frazy kluczowe możesz wyboldować lub pochylić
 • postaw na unikalność
 • postaw na długość treści. Nie wystarczy kilka zdań. Postaraj się maksymalnie wyczerpać temat. Możesz napisać o:
  • tym dla kogo jest ten towar
  • dlaczego warto go kupić
  • przygotować wstęp do opisu
  • podać najważniejsze parametry produktu
  • napisać kilka zdań o producencie
  • podać wyróżnienia i nagrody
  • opisać materiały czy proces technologiczny
  • przedstawić referencje 
  • case study
 • linkowanie wewnętrzne (odsyłaj do innych miejsc na stronie)